Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 • 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Serwisu internetowego znajdującego się̨ pod adresem elektronicznym:

Home

 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się̨ podane niżej definicje:

 1. Usługodawca

JUSTFIT JUSTYNA BUKOWSKA

 1. ŁĄKOWA 11

90 – 562 ŁÓDŹ

NIP 725 192 42 77

REGON 365080826

będąca jednocześnie Administratorem, Właścicielem i Usługodawcą Serwisu.

 1. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę̨ w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.justfit-centrum.pl, który świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Usługodawcą Umowę̨ o świadczenie usług.
 3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający Umowę̨ w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę̨ na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w tym szkolenia (wykłady / warsztaty / konferencje / kursy / e – booki książki elektroniczne).
 5. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę̨ na rzecz Użytkownika usługi.
 6. Zamówienie – czynność podejmowana przez Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Użytkownik składa zamówienie.
 8. Cena – cena jednostkowa zamieszczona w opisie Usługi, wyrażona w złotych polskich, będąca ceną brutto.
 9. Przelew dedykowany – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 • 3 Ogólne warunki
 1. Zawieranie Umów w Serwisie odbywa się̨ przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. macOS lub Windows z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, zapewniającą dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz posiadania aktywnego konta poczty e-mail. Użytkownik może składać zamówienia na poszczególne Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne: dla e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
 3. Do dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia w Serwisie niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

 

 1. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą:
 1. a)  drogą mailową na adres: centrum@gmail.com
 2. b)  listownie – JustFit Centrum, ul. Łąkowa 11, 90 – 562 Łódź
 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 2. Ceny Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Usługodawca może dokonywać modyfikacji w zakresie asortymentu Serwisu i cen Usług. Usługodawca może też przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Usługodawca wskazuje, iż wszelkie zmiany w tym zakresie nie będą miały wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży poszczególnych Usług.
 • 4 Świadczenie Usługi Newsletter
 1. Umowa o świadczenie Usługi zwanej Newsletterem zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Przedmiotem tej Umowy jest przesyłanie przez Usługodawcę bezpłatnie, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości zawierających między innymi opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowaną Usługą. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez oznaczenie przez Użytkownika właściwego pola w formularzu udostępnionym na stronie Serwisu, którym Użytkownik wyraża wolę otrzymywania Newsletter na podany przez niego adres poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę, wysłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika, zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Newsletter może być rozwiązana w każdym czasie zarówno przez Użytkownika jak i przez Usługodawcę i bez podania przyczyny. Dochodzi do tego przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcji lub poprzez przesłanie wiadomości przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w § 2 ust. 1 albo na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w razie wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę.
 • 6 Składanie zamówienia
 1. Składanie zamówienia odbywa się poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na stronie, o której mowa powyżej, bez dokonywania rejestracji i zakładania Konta.
 2. Złożenie zamówienia w trybie określony w ust. 1 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru parametrów Usługi i wybiera sposób formy płatności.
 4. Poprzez klikniecie ikony „Kupuję i płacę” Użytkownik akceptuje warunki Umowy, właściwości oraz cenę Usługi i zobowiązuje się do zapłaty Ceny.
 5. Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Podczas składania zamówienia Użytkownik – Konsument podaje następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 1. Użytkownik niebędący Konsumentem, może podać następujące dane:
  1. firmę, pod którą prowadzi działalność,
  2. imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
  3. adres siedziby firmy,
  4. adres e-mail.
 1. W tym przypadku do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies.
 2. Zamówienie stanowi skierowaną do Usługodawcy ofertę Użytkownika zawarcia Umowy o świadczenie usług znajdujących się w Koszyku.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje na adres:
 1. pierwszą wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do Usługodawcy, a także otrzymuje link do strony, na której znajduje się niniejszy Regulamin i formularz odstąpienia od Umowy wraz z pouczeniem w tym zakresie,
 2. w dalszej kolejności Klient otrzymuje e-mail zawierający ostateczne potwierdzenie przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu i wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach Umowy. Z tą chwilą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia Umowy.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za zamówioną Usługę w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane po upływie 5 dni od momentu jego złożenia.
 3. W przypadku braku zamówionej Usługi i braku możliwości zdobycia do niej dostępu na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 4. Koszty związane ze świadczeniem Usług oraz obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Usługodawca może ustalić określoną wysokość wartości dokonywanych zakupów, po której przekroczeniu przez Użytkownika koszty płatności pokryje Usługodawca.
 • 7 Pozostałe warunki
 1. Brak obecności Użytkownika na szkoleniu (warsztacie, kursie, konferencji, wykładzie), bez uprzedniego poinformowania Usługodawcy o zmianie terminu Usługi, równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę i powoduje wygaśniecie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 2. W przypadku Usługi w postaci szkolenia (warsztatu, kursu, konferencji, wykładu), Użytkownik, który nabył Usługę, uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym wydarzeniu, pod warunkiem, jednakże iż zmiana taka zgłoszona zostanie Usługodawcy na adres e-mail justfit.centrum@gmail.com nie później niż 10 dni przed terminem świadczenia danej Usługi. W takiej sytuacji, Użytkownik, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 3. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej Usługi. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie późniejszym niż wskazany w § 9 ust. 1 Regulaminu (czyli w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy), należność wpłacona przez Użytkownika nie zostanie mu zwrócona.
 5. Usługodawca nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Użytkownika z Usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Użytkownika działań będących efektem skorzystania przez niego z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca może odwołać wykonanie Usługi z powodów przez niego niezawinionych oraz w razie wystąpienia siły wyższej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Użytkownika na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestników związane z przełożeniem bądź odwołaniem wykonania Usługi.
 7. W przypadku wskazanym powyżej Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej na poczet świadczenia Usługi, w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu wykonania Usługi.
 8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu, miejsca wykonania Usługi, programu wydarzenia, listy prelegentów i kolejności wystąpień. Wszystkie aktualne informacje dotyczące szkoleń, w tym program wydarzenia, będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej. W przypadku znaczących zmian cech Usługi wskazanych w opisie Usługi w Serwisie, Uczestnik może odstąpić od Umowy, za zwrotem poniesionych kosztów, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zawiadomienia o dokonanych zmianach.

 

 • 8 Własność intelektualna
 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku wykonywaną Usługą nie są przenoszone na Użytkownika.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Użytkownikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych. Użytkownik nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną wykonawcy wykonywanej usługi osobom trzecim.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą̨ urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Użytkownik może robić zdjęcia w czasie szkolenia. Zdjęcia te Użytkownik może wykorzystywać tylko w celach prywatnych, wyłącznie do użytku osobistego.
 • 9 Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W razie woli skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o jednoznacznym brzmieniu na piśmie przesłanym pocztą na adres podany w § 2 ust. 1 lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu (wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie https://www.uokik.gov.pl)
 3. Dla zachowania terminu wystarczające jest, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. W razie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesłanego drogą elektroniczną, Serwis niezwłocznie po jego otrzymaniu, prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy, jak również w sytuacji gdy Umowa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą, zaś Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiąże się z powstaniem dodatkowych kosztów.
 • 10 Płatności
 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Usługodawca akceptuje następujące metody płatności:
 1. a)  przelewy on-line,
 2. b)  przelew tradycyjny.
 1. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Płatność Online” Użytkownik zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą (Visa, Maestro), przelewem bankowym lub też przelewem tradycyjnym (link do Regulaminu Serwisu Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 2. Płatność w postaci przelewu tradycyjnego są dokonywane na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez mBank.

Numer rachunku: 03 1140 2004 0000 3002 7635 7965.

 1. Usługodawca przesyła Użytkownikowi dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • 11 Postepowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z Usługodawcą, ma możliwość skorzystania z postepowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Usług można składać za pośrednictwem listu zwykłego, wysłanego na adres pocztowy Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub drogą poczty elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu. W treści składanej reklamacji należy podać dane kontaktowe Użytkownika, aby umożliwić Usługodawcy ustosunkowanie się do reklamacji.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. Użytkownik będący Konsumentem posiada dodatkowo możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postepowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 2. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
 3. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://www.justfit-centrum.pl/regulamin umożliwiającym jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. W przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych wyżej przyczyn, Usługodawca prześle do Użytkowników, posiadających Konto w Serwisie, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu oraz datą wejścia w życie Regulaminu o nowej treści. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca podaje, że w razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, nie będą̨ one miały wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą̨ bardziej korzystne dla Użytkownika.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają̨ rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2020 r.